Podmienky používania služby Fakturujonline.sk

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom služby Fakturujonline.sk je spoločnosť Pledge media s.r.o. so sídlom Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava  (IČO: 53866002) zapísaná na Bratislava III, odd. Sro,  oddiel: Sro, vložka č. 153594/B (ďalej už ako Poskytovateľ, Prevádzkovateľ alebo Fakturujonline.sk). V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: ahoj@fakturujonline.sk.

Užívateľom (alebo Používateľom) sa rozumie každá osoba, ktorá navštívila otvorila webovú stránku Fakturujonline.sk a pristupuje k obsahu alebo k aplikácii. Pod webovou stránkou rozumieme stránku Fakturujonline.sk vrátane subdomén a ďalšie obsahu na webe.

Hlavnou činnosťou Fakturujonline.sk je poskytovať zákazníkom aplikáciu (ďalej aj ako služba), ktorá slúži ako pomôcka na generovanie faktúr a iných daňových a ďalších dokladov. Poskytovateľ svoje služby poskytuje za odplatu podľa aktuálneho cenníka, ktorý nájdete na indexe webovej stránky.

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 18 rokov!

Tieto Podmienky používania služby upravujú práva a povinnosti Používateľa a Prevádzkovateľa vrátane podmienok, za akých Prevádzkovateľ sprístupňuje používateľovi web či aplikáciu.

Podmienkou využívania služieb Fakturujonline.sk je akceptovanie podmienok Prevádzkovateľa. Ak s podmienkami nesúhlasíte, tak nie ste oprávnený využívať služby Prevádzkovateľa.

Na webových stránkach Prevádzkovateľa môžete nájsť aj viacero odborných článkov. Upozorňujeme, že články majú len informačný charakter, pričom nejde o poradenstvo. Prevádzkovateľ nezodpovedá za presnosť informácií uvedených v článkoch.

II. Sprístupnenie aplikácie, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa

Prevádzkovateľ sprístupní aplikáciu na generovanie faktúr a ďalších dokladov každému, kto sa registruje. Prevádzkovateľ sprístupni aplikáciu buď v plnom režime (so všetkými funkciami) alebo obmedzenom režime (to znamená, že s okresanými funkciami).

Užívateľ berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na používanie aplikácie, pokiaľ neuhradí poplatok za prístup k aplikácií. Používateľ potom, ako uhradí poplatok, tak môže po obmedzenú dobu pristupovať do aplikácie a pracovať s dokumentami, ktoré vytvoril. Pod obmedzenou dobou sa myslí doba, na ktorú si predplatil prístup do aplikácie. Ak táto doba expiruje, tak Prevádzkovateľ má právo zablokovať používateľovi funkcie v aplikácii po dobu, kým si nepredplatí predplatné za službu na ďalšie časové obdobie. Pre vylúčenie pochybností, Bezplatný režim aplikácie sa nepovažuje v tomto prípade za predplatné.

Užívateľ berie na vedomie, že zaplatením predplatného za službu, ak sa rozhodne neskôr službu už nevyužívať, tak mu nevzniká nárok na vrátanie peňazí s výnimkou, ak ide o reklamáciu platby do 14 dní odo dňa zakúpenia predplatného. Reklamáciu môže používateľ adresovať na adresu ahoj@fakturujonline.sk s predmetom správy „Reklamácia“. Reklamácia musí prísť z adresy, z ktorej sa registroval do služby.

Používateľ má právo, ak by mu bol obmedzený prístup do aplikácie, napríklad z dôvodu chyby na strane Prevádzkovateľa, aby mu o dobu, po ktorú bol obmedzený prístup, bolo predĺžené predplatné. Toto právo si môže Používateľ nárokovať 30 dní od momentu, kedy nastala takáto situácia. Ak tak nespraví do 30 dní, kedy nastala takáto situácia, tak tento nárok Používateľa zaniká.

Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má právo pozastaviť funkčnosť účtu Používateľa s okamžitou platnosťou, ak neprimerane zaťažuje aplikáciu požiadavkami či iným spôsobom obmedzuje funkčnosť aplikácie pre ostatných používateľov (napr. preťažuje server, na ktorom beží aplikácie, na jeho účet sú vykonávané podozrivé operácie a mohol sa o nich objektívne dozvedieť Prevádzkovateľ a podobne). Prevádzkovateľ zároveň môže obmedziť používateľovi vybrané funkcie aplikácie a to bez predchádzajúceho upozornenia. Stať sa tak môže napríklad vtedy, keď zneužíva odosielania dokladov cez funkcie aplikácie (napr. odosiela jeden doklad viackrát za sebou a podobne alebo nejakým spôsobom modifikuje aplikáciu, prípadne do nej pripája iné služby bez toho, aby to Prevádzkovateľ písomne povolil).

Užívateľ registráciou do služby berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má právo odstrániť účet Užívateľa, ak si nepredĺžil predplatné, resp. si ho ani nezakúpil a to kedykoľvek, kedy sa tak rozhodne bez toho, aby na to upozornil Používateľa. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže bez upozornenia odstrániť účet, ak ho Používateľ používa v bezplatnom režime. Prevádzkovateľ je zároveň povinný odstrániť účet Užívateľa spolu s dátami, ktoré nahral do aplikácie, ak o to Užívateľ požiadal a to najneskôr do 30 dní od takejto žiadosti, ktorá musí byť doručená e-mailom na ahoj@fakturujonline.sk z e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii s výnimkou informácií, ktorých uchovanie si vyžadujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Užívateľ zároveň berie na vedomie, že nie je zodpovednosťou Prevádzkovateľa, aby kontroloval doklady, ktoré vytvoril, či sú v súlade so zákonom alebo nie, alebo či sú vystavené správne. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť vygenerovaných dokladov. Je na Používateľovi, aby si skontroloval správnosť vygenerovaných dokladov vrátane toho, či z pohľadu zákona spĺňajú všetko, čo majú. Upozorňujeme, že ak používate napríklad funkciu Načítania údajov cez IČO, tak Prevádzkovateľ nezodpovedá za presnosť údajov. Rovnako dávame do pozornosti, že systém nedokáže rozlíšiť platcu DPH, či ide o regulárneho platcu alebo podľa §7a. Predvolene sa preto pri platcoch DPH (regulárny a podľa §7a) načítava ako regulárny platca DPH.

Používateľ je zodpovedný za presnosť údajov, ktoré vyplnil v procese registrácie či v procese vytvorenia firemného profilu v rozhraní aplikácie.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude zdieľať materiály a informácie, ktoré nahral Používateľ do služby tretej strane s výnimkou, ak to budú od neho požadovať orgány verejnej a štátnej moci, na čo Používateľ dáva registráciou povolenie, aby tak Prevádzkovateľ mohol spraviť. Pre vylúčenie pochybností, Za zdieľanie dokumentov a materiálov nahratých používateľom sa nepovažuje, ak Používateľ zdieľa svoj účet s treťou osobou (napríklad nadradeným účtom, ak to aplikácia povoľuje) alebo prostredníctvom odoslaných dokladov na adresu tretej strany cez administráciu účtu (napr. ak odoslal Používateľ kontaktu faktúru či iný doklad).

Je prísne zakázané, aby si jeden používateľ vytvoril viac účtov pod inými e-mailovými adresami. V takomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať prístup používateľovi do aplikácie.

III. Zodpovednosť za škodu

Užívateľ registrovaním sa do služby berie na vedomie, že aplikácia je softvér, ktorý je náchylný na rôzne kybernetické hrozby. Preto berie na vedomie, že v dôsledku kybernetického útoku, môže dôjsť k úniku dát zo služby či k ich znehodnoteniu alebo poškodeniu. Ak dôjde k takejto situácii alebo k podobnej situácii, tak za ňu nenesie zodpovednosť Prevádzkovateľ.

Užívateľ sa vzdáva registráciou do služby akéhokoľvek nároku na náhradu škodu, ujmy či ušlého zisku, ktoré vznikli v dôsledku Prevádzkovateľa (napríklad v prípade nefunkčností niektorých funkcií aplikácie vrátane ich nesprávneho fungovania, kybernetického útoku, ak došlo k prezradeniu prihlasovacích údajov Používateľa, ak došlo k strate vygenerovaných dokladov, ak došlo k odstráneniu vygenerovaných dokladov v dôsledku chyby Prevádzkovateľa, a podobne).

Používateľ registráciou do služby berie na vedomie, že aplikácia neslúži za účelom archivácie dokladov, ale ide o pomôcku, ktorá má pomôcť zjednodušiť vystavovanie, a preto, ak dôjde k odstráneniu týchto dokumentov zo serverov Prevádzkovateľa, tak Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody.

Používateľ rovnako berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za problémy, škody či iné nepríjemnosti, ktoré súvisia s prevádzkou služby, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti (napr. nefunkčnosť platobnej brány, kybernetický útok na servery spoločnosti, a ďalšie).

Chyby služby, ktoré neznemožňujú vytvárania faktúr, sa neberú v zmysle Podmienok používania služby za chybu, ktorá obmedzuje používanie služby. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za dáta, ktoré sú do aplikácie importované z iných služieb (napr. registrov firiem). Je čisto na používateľovi, aby si tieto naimportované dáta skontroloval.

Ak používateľ zistí, že dochádza k porušeniu jeho Práv, tak je povinný o tom bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na adresu ahoj@fakturujonline.sk, ktorému musí udeliť primeranú lehotu na nápravu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

IV. Údržba aplikácie a nové funkcie

Používateľ berie na vedomie, že služba je v kontinuálnom vývoji a môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom služby (napr. aplikácie či webu) s cieľom udržiavať aplikáciu funkčnou, či z dôvodu pridávania nových funkcií. Takéto výpadky môžu byť neohlásené a môžu trvať maximálne 48 hodín. Ak dôjde k takémuto výpadku službu, tak sa výpadok nepovažuje za porušenie práv Používateľov. Takéto dočasné výpadky služby sa nesmú opakovať viac ako 2x do mesiaca.

V. Ostatné ustanovenie

Ak by z nejakého dôvodu, niektorý bod z Podmienok používania služby (resp. Obchodných podmienok používania služby) stratil platnosť alebo nebol platný, tak strany sú povinné v čo najkratšej možnej miere, ako sa o tom dozvedia, nahradiť neplatné ustanovenie platným, ktoré bude čo najbližšie spĺňať pôvodný zámer neplatného ustanovenia.

Registráciou do služby Používateľ súhlasí s tým, aby mu mohol Prevádzkovateľ odosielať na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii či na adresu, ktorú má uvedenú ako kontakt, reklamné a iné materiály. Používateľ má nárok sa z týchto správ odhlásiť s výnimkou správ, ktoré upozorňujú na blížiaci sa koniec predplatného.

Aplikácia a webová stránka je autorským dielom v zmysle autorského zákona a majetkového práva k nej vykonáva Prevádzkovateľ.

Vytvorím účtu vám poskytujeme osobnú a neprenosnú licenciu k používaniu aplikácie za účelom generovania dokladov. Licencia na používanie služba nezahŕňa zdieľanie zdrojových kódov aplikácie, ale len prístup do aplikácie. Licencia, ktorú vám udeľujeme, je platnou len po dobu, kým máte predplatený účet. Potom, ako vám predplatné expiruje, tak strácate nárok na licenciu k používaniu aplikácie a Prevádzkovateľ môže váš účet odstrániť bez toho, aby vás na to upozornil.

Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť Podmienky používania služby. Povinnosťou Používateľa je, aby sa s nimi pravidelne oboznamoval. Ak dôjde k zásadnej zmene Podmienok používania služby, tak Prevádzkovateľ je povinný o tom informovať Používateľa buď cez administratívne rozhranie aplikácie alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý zadal pri registrácii.

Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ďalšie údaje, ktoré vložil do aplikácie. Prevádzkovateľ ich spracováva výlučne za účelom poskytovania služieb.

Reklamáciu služby možno podať prostredníctvom e-mailovej adresy na ahoj@fakturujonline.sk.

Prevádzkovateľ má právo ukončiť Zmluvu s Používateľom jednostranne na základe týchto Podmienok používania služby. Po ukončení Zmluvného vzťahu je Prevádzkovateľ povinný odstrániť zo serverov spoločnosti údaje, ktoré nahral Používateľ na server spoločnosti.

VI. Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky používanie nadobúdajú platnosť registráciou Používateľa do služby.

V prípade riešenia sporov sa bude vždy uplatňovať právo Slovenskej republiky.

Podmienky používania služby sú platné dňom 1.2.2024.

Zdielať: