Pri podnikaní sa nestretnete len s bežnými dokumentami, ako je faktúra či zálohová faktúra, čo sú najčastejšie formy dokumentov, ale aj s inými. Častokrát môžete natrafiť aj na dodací list a to obzvlášť v prípade, ak obchodujete s partnerom, ktorý pôsobí, prípadne vy pôsobíte v oblasti predaja a výroby.

Na čo slúži dodací list?

Dodací list slúži na preukázanie toho, že ste tovar alebo službu dodali zákazníkovi v stanovenej kvalite či množstve. Dodací list nie je ale sám o sebe účtovným dokladom, ak neobsahuje potrebné náležitosti. To, aby sa mohol dodací list považovať za účtovný doklad, je upravené v § 10 Zákona č. 431/2002 Z. z. (Zákon o účtovníctve).

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

  1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  5.  dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).

Zároveň treba povedať, že zákon nijakým spôsobom neupravuje to, ako má dodací list vyzerať (ak ho nechcete použiť napríklad ako účtovný doklad alebo iný dokument). 

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Môžem faktúru použiť ako dodací list?

V súvislosti s dodacím listrom je potrebné uviesť, že väčšinou je prílohou faktúry. Ako dodací list môžete ale použiť aj faktúru. V tomto prípade je ale potrebné na faktúre uviesť formulku, že slúži aj ako dodací list a súčasne je v nej rozpísaný predmet dodávky položkovito.

Aký je rozdiel medzi faktúrou a účtovným dokladom?

Účtovný doklady sú všetky dokumenty, ktoré vystavujete. Inými slovami, za účtovný doklad sa pokladá každý dokument, ktorý uplatníte vo svojom účtovníctve. Ide teda o záznam o obchodnej aktivite. Ak nie ste platcom DPH, tak všetky vaše faktúry sú účtovnými dokladmi. V prípade, ak ste platcom DPH, tak faktúra obsahuje okrem všetkých náležitosti účtovných dokladov ešte informácie k DPH. Faktúra s DPH sa podľa legislatívy odborne nazýva daňový doklad.

Význam faktúry z pohľadu zákona o DPH spočíva v tom, že plní predovšetkým funkciu kontroly dane z pridanej hodnoty. Slúži na kontrolu DPH, ktorú je povinný odviesť dodávateľ z dodania tovaru alebo služby a slúži aj na kontrolu odpočtu dane uplatňovaného príjemcom tovaru alebo služby.

Za určitých okolností môžeme dodací list považovať aj za faktúru a to v prípade, ak obsahuje všetky náležitosti, ktoré má faktúra podľa § 74 zákona o DPH obsahovať. Zákon o DPH definuje faktúru ako každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúr. Znamená to, že pre posúdenie, či doklad je faktúrou, je rozhodujúce, či obsahuje stanovené údaje a nie forma účtovného dokladu.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: