Začiatky v podnikaní bývajú ťažké. Najprv musíme mať zákazku, doručiť ju a potom vystaviť faktúru klientovi a čakať, kým ju uhradí. Viete ale, čo všetko musí obsahovať faktúra a ako ju správne vystaviť? Túto problematiku rieši § 74 ods. 1 zákona o DPH. Poďme sa nižšie preto pozrieť na náležitosti, ktoré musí bežná faktúra spĺňať. Podotýkame ale, že nižšie sa venujeme bežnému prípadu a neriešime bližšie rôzne špeciálne režimy vystavovania faktúr (pozn. napr. do zahraničia).

Čo by malo byť na faktúre?

Faktúra je v prvom rade daňový doklad, ktorý musí obsahovať identifikačné údaje účastníkov transakcie. Môže byť vyhotovená ako v papierovej tak aj elektronickej podobe.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla
  • Medzi základné údaje o dodávateľovi, ktoré by mali byť prítomné na faktúre, patrí meno a priezvisko daňovníka, jeho sídlo, miesto podnikania či prevádzka, identifikačné údaje pre daň, pod ktorým bol dodaný tovar či služba. Na faktúre musíte uviesť aj informáciu, v ktorom registri ste ako podnikateľ/živnostník zapísaný, číslo zápisu a v prípade PO aj právnu formu.
  • Samozrejme, nesmú chýbať ani údaje o príjemcovi tovaru či služby. Ide o identifikačné údaje vášho zákazníka, ako sú meno a priezvisko alebo názov príjemcu, adresa jeho sídla, miesto podnikania či prevádzky a jeho identifikačné údaje pre daň.
  • Ak vám bolo pridelené IČ DPH, tak to musíte uviesť na faktúre. Rovnako aj to, ktoré bolo IČ DPH pridelené vášmu obchodnému partnerovi.
  • Poradové číslo faktúry je ďalším základným prvkom, ktorý musí byť prítomný na faktúre.
  • Na faktúre ďalej musí byť dátum jej vyhotovenia/vystavenia.
  • Nezabudnite ale ani na dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná.
  • Samozrejme, nesme chýbať ani údaj o množstve a druhu dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby. Pri dodávke tovaru je jej prílohou aj dodací list. Často ale faktúra využíva aj ako dodací list, čo je potrebné uviesť na faktúre. Na faktúre zároveň treba položkovito rozpísať tovar, ktorý ste dodali.
  • Základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene.
  • Výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

Pozor, ak fakturujete v špeciálnom režime

V niektorých režimoch, ktoré upravuje vyššie spomínaný zákon, musí faktúra obsahovať aj formulky, ako napríklad „Prenesenie daňovej zodpovednosti“, „Daň je povinný zaplatiť zákazník“ a podobne, keď fakturujete do inej členskej krajiny Európskej únie. V tomto prípade, ak ste neplatičom DPH, tak sa musíte registrovať podľa §7a.

Musí byť na faktúre aj dátum splatnosti?

Na faktúre sa spravidla uvádza (ale nemusí) aj dátum splatnosti. Najčastejšie je používaná 14-dňová lehota. Ide o dátum, do kedy má byť faktúra najneskôr uhradená vašim zákazníkom.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Podľa Obchodného zákonníka, splatnosť faktúry nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry, čo je najneskorší termín splatnosti, ak ste sa na takejto dĺžke dohodli. Faktúru ste povinný vystaviť najneskôr do 15 dní od doručenia služby. To znamená, že ak ste službu dodali v 30. deň mesiaca, musíte faktúru najneskôr vystaviť zákazníkovi do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom jej splatnosť od tohto momentu môže byť najviac do 60 dní.

Má mať faktúra nejaký presne preddefinovaný vzhľad?

Krátka odpoveď na to, či faktúra musí spĺňať nejaký preddefinovaný vzhľad, je, že nie.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: