Podnikanie so sebou prináša aj viacero povinností. Nie je to len o vystavení faktúry a užívaní si života. Každý príjem, ktorý máte, je potrebné riadne viesť v účtovníctve a odvádzať z neho rôzne dane a poplatky. Daňové zaťaženie môže byť ale rôzne.

Ešte v roku 2020 sa novelou zákona o daní z príjmov zaviedol nový pojem, ktorým je mikrodaňovník. Ide o štatút, z ktorého vám plynie viacero výhod. Tou najvýznamnejšou je ale to, že sa na neho uplatňuje znížená 15% daň. Nižšie sa pozrieme na to, kto sa môže stať mikrodaňovníkom. Túto problematiku rieši Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Kto môže byť mikrodaňovník?

Mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom. Táto suma je od 1.1.2024 stanovená na 60-tisíc € (pozn. predtým to bolo 49 790 €). Mikrodaňovníkom môže byť ale aj právnická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie rovnako neprevyšujú sumu 60 000 eur. Treba ale podotknúť, že existuje niekoľko okolností, ktoré vás vylučujú z toho, aby ste sa ním stali. Overenie, či ste mikrodaňovníkom, sa vykonáva ku koncu zdaňovacieho obdobia.

Medzi ďalšie výhody okrem nižšej dane, patrí napríklad výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku či výhodnejšie umorovanie daňovej straty.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Mikrodaňovníkom ale nemôže byť daňovník:

  • ktorý je závislou osobou podľa § 2 písmen n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie. Závislou osobou sa rozumie blízka osoba, ktorá je definovaná v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Podľa tohto predpisu blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Závislou osobou sa tiež rozumie ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, či osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Bližšie definície pojmov, kto je kto, nájdete v § 2 v bude o), p) a r).
  • Na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár (pozn.: zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii),
  • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: