Nedávno sme sa venovali téme, kedy sa musíte stať zo zákona platcom DPH. Byť platcom DPH má viacero výhod, ale aj nevýhod. Ak obchodujete hlavne s platcami DPH, tak je pre vás výhodné, aby ste ním boli aj vy. Dôvodom je, že keď zaplatíte DPH, tak tú si následne môžete vyžiadať od štátu späť. Inými slovami, ak kúpite tovar ta 1 200 € s DPH, tak váš reálny náklad na kúpu tovaru je „len“ 1 000 €, lebo 200 € vám vráti daňový úrad.

Samozrejme, ruka v ruka s platcom DPH ide aj niekoľko nevýhod. Ak predávate tovar konečnému spotrebiteľovi, tak ho musíte predávať o 20 % drahšie, teda s DPH. Inými slovami, vaše služby a tovary sú drahšie. Rovnako pri platcovi DPH je náročnejšia administratíva, lebo musíte podávať na mesačnej báze (alebo v niektorých prípadoch štvrťročne, ak ste štvrťročný platca) výkazy a uhradiť DPH na účet daňového úradu. Túto povinnosť máte do 25 dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť. Túto problematiku podrobne rieši paragraf § 78 o zákone o DPH.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Pozor, obrat nie je jediným kritériom, kedy sa musíte registrovať ako platca DPH

Vo všeobecnosti v hlavách mnohých začínajúcich podnikateľoch je zakorenené, že platcami DPH sa stávame od určitej výšky dosiahnutých tržieb. Nie je tomu ale celkom tak. Registráciu k DPH upravuje Zákon o DPH v § 4, § 7 a § 7a. My sa teraz podrobnejšie pozrieme na § 7a vrátane § 7.

Nakupujete služby zo zahraničia? Musíte z toho odviesť DPH (platca DPH podľa § 7a)

Možno aj vy propagujete svoje tovary alebo služby cez platformy ako Facebook alebo Google Ads či iné reklamné systémy. Ak reklamný systém, cez ktorý propagujete svoje služby, má sídlo mimo Slovenskej republiky, tak sa musíte registrovať ako platca DPH podľa § 7a. Facebook (Meta) je registrovaná v Írsku. Podstatné je taktiež uviesť, že registrovať sa musíte ešte predtým, ako prijmete službu.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

„Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.“ § 69 ods. 3 hovorí: „Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.“

Čo je to miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH?

Kľúčom k určeniu miesta dodania služby je stanovenie miesta sídla zákazníka. Ako príklad si môžeme uviesť situáciu, keď si kupujete reklamné služby od spoločnosti Facebook, ktorá má sídlo v Írsku, pričom vaše sídlo je na Slovensku. V takejto situácii sa miesto dodania služby nachádza na Slovensku a vy ste povinní zaregistrovať sa ako platiteľ DPH podľa paragrafu 7a.

„Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.“, píše sa v § 15 odseku 1.

Môžete si nárokovať vrátanie DPH?

Možno sa teraz pýtate, či môžete požiadať štát, aby vám vrátil DPH. Odpoveď je, že nie. Znamená to, že služba sa vám predraží o 20 %. Ak by ste boli ale platcom DPH podľa § 4, tak by ste mali nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

Pozor, registrovať sa musíte aj v prípade, keď službu dodávate do iného členského štátu

Vedeli ste, že povinnosť registrovať sa podľa § 7a máte aj vtedy, keď dodávate služby do iného členského štátu, pri ktorom sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. V tomto prípade vystavujete faktúru s nulovou DPH, no je na nej potrebné uviesť formulku „Daň je povinný odviesť zákazník“.

„Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.“, píše sa v § 7a odseku 2.

Platca DPH podľa § 7

Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Rovnako treba uviesť, že registráciou podľa § 7 sa subjekt nestáva platiteľom dane, aj keď má pridelené IČ DPH. Subjekt má povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov.

„Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.“, je uvedené v § 7 odseku 1.

Dôležité je uviesť, že do hodnoty 14 000 eur podľa § 11 ods. 6 zákona o DPH sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný. Pre lepšiu ilustráciu si predstavte situáciu, že si objednávate zo susedného Česka tovar za 5 000 eur bez dane. Neskôr, ešte v rámci toho istého kalendárneho roka, plánujete ale kúpiť ďalší tovar napríklad z Maďarska a to v hodnote 9 001 eur, tak predtým, ako ho kúpite, tak sa musíte registrovať ako platca DPH podľa § 7. Následne vám dodávateľ z Maďarska vystaví faktúru bez DPH, a vy odvediete daň na Slovensku. Treba ale podotknúť, že do hodnoty DPH sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku či hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a.

Aj v tomto prípade platí, že subjekt nemá nárok na odpočítanie dane.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: