Podnikanie so sebou prináša viacero povinností, ktoré by ste mali zvážiť ešte predtým, ako sa do neho pustíte. Na to, aby ste mohli vystaviť faktúru, tak potrebujete mať nejakú formu podnikania. V našich končinách za účelom podnikania najčastejšie využívame živnosť alebo s.r.o., teda Spoločnosť s ručením obmedzeným. Viete ale, aký je medzi týmito dvoma formami podnikania rozdiel? Poďme sa teraz spolu pozrieť na hlavné rozdiely.

Aké zákony sú pre tieto formy podnikania smerodajné

Začnime tým, aké zákony upravujú tieto formy podnikanie. V prípade živnosti je pre vás smerodajný zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. V prípade s.r.o. to je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Aké sú náležitosti živnosti

Začnime založením jednotlivých foriem podnikania. V prípade živnosti je založene, ale neskôr aj zrušenie životnosti či pozastavenie, výrazne jednoduchšie v porovnaní s Spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zákon o živnosti hovorí, že Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Kto si môže založiť živnosť

Medzi základné podmienky živnosti, aby ste si ju mohli otvoriť, patrí vek, ktorým je 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony či bezúhonnosť.

Dôležitým pojmom pri živnosti je Živnostenské oprávnenie. To vzniká fyzickým osobám dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, tak začína dňom uvedeným v ohlásení. V zjednodušenej podobe, živnostenské oprávnenie je dokument, ktorý vás oprávňuje vykonávať zárobkovú činnosť v určite oblasti.  Živnosti sa vo všeobecnosti delia na remeselné, viazané a voľné. Aby ste získali remeselnú živnosť, tak musíte mať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore (napr. výučným listom, maturitným vysvedčením,..). V prípade viazanej musíte preukázať získanie odbornosti iným spôsobom. A pri voľných živnostiach preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje

Ohlásenie živnosti

V prípade, ak sa rozhodnete pre živnosť, tak ste povinný podať oznámenie na živnostenský úrad podľa vášho bydliska. Toto oznámenie obsahuje údaje ako vaše meno, obchodné meno, predmet podnikania, identifikačné číslo (ak bolo priradené), miesto podnikania, adresu prevádzky (ak máte zriadenú), dobu podnikania (ak živnosť chcete prevádzkovať po obmedzený čas) a deň začatia živnosti.

Pozor, za podnikanie na živnosť ručíte svojim majetkom

Jedným z hlavných rozdielov ale je, že z definície živnosti podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní vyplýva, že túto činnosť vykonáva osoba na vlastnú zodpovednosť. Čo to ale znamená? Preložené do ľudskej reči, živnostník zodpovedá celým svojím majetkom za všetky záväzky vzniknuté pri podnikateľskej činnosti. Inými slovami, ak počas výkonu vašej práce spôsobíte škodu, tak vám exekútor môže siahnuť na vaše bývanie či iný majetok.

Živnostník má jednoduchšie účtovníctvo

V prípade živnosti je výrazne jednoduchšie účtovníctvo. Napríklad, ak sa rozhodnete uplatňovať paušálne výdavky, tak nemusíte dokonca viesť riadne účtovníctvo. Paušálne výdavky si môžete uplatniť do výšky 60% z príjmov, pričom maximálny strop je 20-tisíc € plus zaplatené odvody. Samozrejme, ak chcete viezť účtovníctvo riadne, tak môžete. Vtedy je potrebné viesť Jednoduché účtovníctvo, pri ktorom sa sleduje zisk (prípadne strata) porovnaním reálnych príjmov a nákladov na podnikanie.

Dane

V prípade, ak ste živnostník, tak sa na vás môžu uplatňovať rôzne sadzbe dane z príjmov fyzickej osoby. Prvou z nich je 15% znížená sadzba, ak celkové výnosy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahnu 60-tisíc €. V tomto prípade ale musíte získať štatút mikrodaňovníka a až následne si môžete uplatniť rôzne výhody vrátane nižšej dane.

TIP: Pozrite sa, kto je to mikrodaňovník a či spĺňate podmienky.

Potom je tu 19% daň z príjmu, ktorá sa platí, ak obrat nepresiahne 47 537,98 € (vrátane). V prípade, ak presiahne, tak daň z príjmu je 25%.

Živnostník má zároveň ale povinnosť odvádzať preddavky do zdravotnej poisťovne, ktoré sa vypočítavajú v závislosti od príjmu (15% z príjmu. Neexistujete tu strop). Najnižší poplatok ale je v tomto roku vo výške 97,80 €.

Rovnako musí platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré sa vypočítajú ako 33,15% z minimálneho vymeriavacieho základu. Pre rok 2024 ide o sumu 216,13€ mesačne. Maximálny odvod môže v tomto roku dosiahnuť 3 025,93 € (pri príjme 9 128 € alebo vyššom).

TIP: Pozrite sa, ako vysoké je odvodové zaťaženie živnostníkov.

faktura_peniaze
Zdroj: Stefan Schweihofer z Pixabay

Výhodou pri založení živnosti ale je, že prvý rok podnikania neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Ukončenie živnosti

Ukončenie živnosti je pomerne jednoduché. Medzi dôvody zániku patrí napríklad smrť, uplynutie času, na ktorý vám bolo vydané oprávnenie podnikať, rozhodnutím živnostenského úradu a ďalšie. No rovnako ukončiť živnosť môžete aj na základe oznámenia úradu.

Aké sú náležitosti s.r.o.

Založenie s.r.o. je o niečo komplikovanejšie a to z dôvodu, že musíte okrem zabezpečenia živnostenských oprávnení, zabezpečiť aj zápis firmy do obchodného registra. Spolu s týmto procesom musíte vypracovať a celú sadu zakladateľských dokumentov. Potom je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra.

Jedným z častých mýtov ale je, že musíte zložiť 5-tisíc € ako imanie a vydokladovať ho výpisom z účtu. Nie je tomu celkom tak. Postačí vám len prehlásenie, že imanie bolo vložené v hotovosti do pokladne spoločnosti.

Dobrým tipom je zveriť založenie s.r.o. rôznym službám, ktoré vám vypracujú dokumenty a podajú návrh za vás. Vedzte, že tých pár €, ktoré preplatíte, vám ušetria kopu času a nervov.

Prejdime ale teraz k zásadným rozdielom.

Kto môže založiť s.r.o. a kto riadi firmu

Založiť s.r.o. môže prakticky ktokoľvek, kto nie je vedený v registri exekúcií a nesmie byť dlžníkom daňového úradu a Sociálnej poisťovne. V tomto prípade hovoríme o spoločníkovi. Ďalšou významnou osobou v spoločnosti je Konateľ. Ako z názvu pozície plynie, tak ide o osobu, ktorá koná v mene spoločnosti. Konateľom môže byť kľudne spoločník ale aj niekto druhý. Konateľom môže byť osoba staršia ako 18 rokov, musí byť spôsobilá na právne úkony, byť občanom SR či EÚ alebo krajín OECD, nesmie byť vedená v registri exekúcií a musí byť bezúhonný.

Zakladateľské listiny

Ako sme v úvode spomínali, tak založenie s.r.o. je zložitejšie. Dôvodom sú dokumenty, ktoré musíte vypracovať. Ide napríklad o zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor konateľa alebo konateľov, ktorý musí byť overený, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, kde bude sídlo firmy, vyhlásenie jediného spoločníka, ak s. r. o. zakladá len jedna osoba, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach a ďalšie.

dokument vypisovanie dokumentov
Zdroj: Max z Pixabay

Neručíte svojim majetkom

Hlavnou výhodou s.r.o. je, že za svoje podnikanie neručíte vlastným majetkom, ale len majetkom firmy. Spoločníci vo svojej podstate ručia voči veriteľom iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. Ak ale spoločníci zložili plnú výšku vkladu, tak za záväzky spoločnosti neručia. V zjednodušenej podobe, s.r.o. za svoje záväzky ručí majetkom spoločnosti a imaním a nie súkromným majetkom vlastníkov firmy.

Treba ale podotknúť, že konateľ môže ručiť svojim majetkom, ale to iba v situácii, ak by úmyselne konal proti firme, ktorú riadi.

„Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.“, píše sa v § 135a obchodného zákona. „Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konatelia nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia,..“, píše s v treťom bode toho istého článku

Účtovníctvo je o poznanie komplikovanejšie

Ak sa rozhodnete pre s.r.o., tak vedzte, že účtovníctvo nie je už tak jednoduché ako pri živnosti. Treba ale podotknúť, že ak ho zveríte účtovníkovi, tak nejde na druhej strane o nejakú horibilnú čiastku za jeho spracovanie. Taktiež je dôležité, či ste platca DPH alebo nie, či obchodujete s niekým zo zahraničia a podobne. Ak nie ste platcom DPH a neobchodujete s nikým mimo SR, tak sa s ním nemusíte trápiť každý mesiac, ale iba raz ročne.

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Dovoľte nám ale dať do pozornosti, aby ste si zberali bločky a odkladali. Dôvodom je, že pri právnických osobách, si nemôžete uplatniť paušálne výdavky.

Rovnako treba uviesť, že jedným zo zásadných rozdielov v porovnaní so živnosťou je, že to, čo zarobíte, ja majetok firmy a nie váš. To znamená, že manipulácia s peniazmi na účte je viac kontrolovaná a prísnejšia.

Dane

Tu prichádzame k zásadným rozdielom, ktoré mnohých presvedčia, aby išli do s.r.o. namiesto živnosti. Sú nimi dane a ich možnosti optimalizovania. Začnime ale postupne a to, že daň z príjmu sa platí 15% (do 60-tisíc €. Pozn. do roku 2024 to bolo 49 790 €), prípadne 21% (nad 60-tisíc €).

Pozor, ale to nie je jediný poplatok, ktorý musíte uhradiť, keď si chcete vybrať zisk z firmy. Následne musíte odviesť ešte 10% daň z dividend (do roku 2024 to bolo 7%).

Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že ste dosiahli zisk 100-tisíc a chcete si ho vybrať. Tak musíte najprv zaplatiť 21-tisíc ako daň zo zisku. Následne zo sumy 79-tisíc odvediete 10% daň z dividend. Zvyšok si môžete vyplatiť.

Výhodou ale je, hlavne ak zarábate väčšie peniaze, že si viete vo veľkej miere optimalizovať to, čo odvediete štátu. Závisí to od toho, akou formou sa zamestnáte. Napríklad, ak sa zamestnáte na základe Zmluvu o výkone funkcie konateľa s nízkym príjmom, môžete ročne ušetriť v závislosti od výšky vášho reálneho príjmu stovky ale aj tisíce €. Následne budete platiť odvody len z tejto sumy, ktorú si mesačne vyplácate. Tie môžu byť dokonca nižšie, ako sú minimálne. Treba ale podotknúť, že takáto forma optimalizácie platenia odvodov, sa odzrkadlí na výške dávky v nezamestnanosti, nízkej materskej a samozrejme aj na výške dôchodku.

Pozor na spiacu s.r.o. a daňovú licenciu

Od roku 2024 boli zároveň ale zavedené minimálne dane pre právnické osoby. Táto daň je splatná bez ohľadu na to, aký máte zisk. Rovnako platiť minimálnu daň musia aj spoločnosti, ktoré nemajú žiaden obrat.

Poďme ale pekne po poriadku. Firmy s obratom do 50-tisíc € musia uhradiť najmenej 340 €. Firmy s ročným obratom medzi 50 až 250-tisícami musia uhradiť najmenej 960 €. Spoločnosti s obratom od 250 až 500-tisíc €, sú povinné uhradiť najmenej 1920 €. Firmy s vyšším obratom musia zaplatiť najmenej 3 840 €.

peniaze titulka
Zdroj: Pixabay.com (Alexas_Fotos)

Zrušenie s.r.o.

Zánik firmy si vyžaduje viacero krokov. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Zrušiť s.r.o. môžete viacerými spôsobmi. Napríklad vstupom do likvidácie, rozhodnutím súdu alebo zlúčením s inou firmou. Proces jej zániku sa môže natiahnuť kľudne aj na niekoľko mesiacov.

Čo je teda výhodnejšie, s.r.o. alebo živnosť?

Odpoveď na túto otázku nie je tak jednoduchou. Vo veľkej miere to závisí aj od činnosti, ktorú plánujete vykonávať. Ak môžete spôsobiť veľkú škodu, tak živnosti sa je potrebné vyhnúť veľkým oblúkom.

Výhodou živnosti je, že peniaze, ktoré vám prídu na účet, sú vašimi a môžete s nimi narábať. Pri s.r.o. sú to peniaze firmy a musíte ich nejako z nej vytiahnuť. Zväčša na konci roka, keď si vyplácate dividendy.

Pri živnosti si viete rovnako uplatniť paušálne náklady a tým si znížiť daňové zaťaženie. Pri vyšších príjmoch viete ale už lepšie optimalizovať dane v s.r.o..

Rovnako treba uviesť, že administratíva s.r.o. je o niečo náročnejšia vrátane účtovníctva. Veľkou výhodou ale je, že neručíte svojim majetkom.

No na druhej strane, ak sa rozhodnete zrušiť firmu, tak môže ísť aj o niekoľko mesačný proces. Treba ale doplniť, že tu existujú rôzne firmy, ktoré sa o jej zrušenie postarajú, nie je to ale zadarmo.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: