Nedávno sme sa pozreli na to, aké máte povinnosti, keď nakupujete tovar alebo služby zo zahraničia. Nákup tovarov a služieb spoza hraníc, nie je totiž „len tak“. Ak ste regulárnym platcom DPH, tak to máte o to jednoduchšie. Vo veľmi zjednodušenej podobe, tovar alebo službu kúpite bez DPH a doma ju samozdanite – odvediete za tovar alebo službu DPH, no zároveň požiadate štát o vrátane zaplatenej DPH. V konečnom výsledku tovar alebo službu kúpite bez DPH rovnako, ako by ste ho kúpili u nás.

Ak by ste ale boli platcom DPH napríklad podľa § 7a, tak daň musíte odviesť na Slovensku. Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že nakupujete reklamu z Facebooku za 100 €, ktoré uhradíte Facebooku. Na Slovensku musíte túto službu zdaniť ešte 20 €, ktoré odvediete daňovému úradu.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Vedeli ste, že ešte predtým, ako kúpite službu zo zahraničia (napríklad reklamu na Facebooku alebo v Google), tak sa musíte registrovať ako platca DPH podľa § 7a?

Vo všeobecnosti platí, že o vrátenie DPH môže požiadať len osoba registrovaná pre daň podľa § 4 (resp.§ 4b zákona o DPH).

faktura_peniaze
Zdroj: Stefan Schweihofer z Pixabay

Prejdime ale teraz k opačnej situácii, keď dodávate službu alebo tovar do zahraničia vy, konkrétnej do jednej z členských krajín Európskej únie.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Aké máte povinnosti pred dodaním služby do zahraničia?

„Povinnosti sa rôznia podľa toho, komu a čo predávate. Iné povinnosti máte pri dodaní služieb a iné pri dodaní tovaru.“

V prvom rade treba povedať, že ak dodávate službu, a nie ste platcom DPH, nemôžete ju dodať do zahraničia len tak (pozn. v prípade tovaru si vysvetlíme povinnosti nižšie). Ste totiž povinný registrovať sa ako platca DPH podľa § 7a. Túto problematiku rieši Zákon o DPH (Zákon č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty).

„Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.“, je uvedené v paragrafe § 7a.

Inými slovami, predtým, ako dodáte službu do zahraničia, tak je nevyhnutné, aby ste sa pred jej dodaním registrovali ako platca DPH podľa § 7a. Daňový úrad je povinný vybaviť registráciu pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

Následne službu predávate v režime prenosu daňovej povinnosti. Čo to ale znamená? Faktúru vystavíte bez DPH, resp. s nulovou DPH, ale uvediete na nej, že je vystavená v režime prenosu daňovej povinnosti (uvediete na nej formulku „Daň je povinný zaplatiť zákazník.“). Následne váš zákazník spoza hraníc je povinný odviesť daň miestnemu daňovému úradu.

Nezabudnite, že na faktúre, ktorú vystavíte, musíte uviesť vaše IČ DPH. Napríklad „IČ DPH: SK111111111 podľa § 7a“.

Rovnako dôležité je vedieť, či je váš zákazník platiteľ DPH, alebo je občan – nepodnikateľ. V prípade, ak dodávate svoj tovar podnikateľovi, tak musíte uviesť na faktúre jeho takzvané „VAT ID“, teda IČ DPH. Ak dodávate službu do zahraničia, tak zároveň máte povinnosť vyhotoviť súhrnný výkaz. Ak ide o bežného človeka alebo inú nezdaniteľnú osobu, tak toto tlačivo podať na úrady nemusíte. V tomto prípade sa tiež nemusíte ani registrovať ako platca DPH podľa § 7a.

faktura_titulny obrazok
Zdroj: chat.openai.com / DALLE

Čo ak dodávam tovar do zahraničia

Ak dodávate tovar, tak nemáte povinnosť registrovať sa ako platca DPH, pričom faktúry vystavujete tak, ako ste ich vystavovali doteraz.

Ako aj pri službách, dôležité je určiť miesto dodania tovaru. Túto problematiku rieši Zákon o DPH, konkrétne v § 13 v bode a), v ktorom sa píše:

„Miestom dodania tovaru,

a) ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14,..“

Pozn.: V špecifických prípadoch je miesto dodania v zahraničí. Napríklad, ak dodávate tovar nezdaniteľným osobám a celkový objem tržieb za kalendárny rok dosiahol 10-tisíc € v danej krajine. Prípadne, ak je dodávka tovaru spojená aj s jeho inštaláciou a podobne. V týchto prípadoch platí špecifický režim. To platí rovnako aj pre platcov DPH.

Čo ak ste platcom DPH?

Ak ste platcom DPH, tak máte o starosť menej, lebo už máte pridelené IČ DPH. Nemusíte sa nikde registrovať. So zahraničím môžete veselo obchodovať. Aj tu ale platí, že je dôležité vedieť, komu ale dodávate tovar. Ak platcovi DPH, tak vystavíte faktúru bez DPH, resp. s nulovou DPH a uvediete na nej formulku, že daň je povinný zaplatiť zákazník, resp. dodanie je oslobodené od dane. V tomto prípade sa s DPH musí vysporiadať zákazník. Vy ale musíte v súhrnom výkaze vydokladovať obchody do členských krajín EÚ.

Ďalej, ak váš zákazník nie je platcom DPH, alebo ide o koncového zákazníka, tak ju vystavíte s „domácou“ DPH, lebo nemáte na koho preniesť daňovú povinnosť.

Pri predaji služieb je dôležité, aby ste určili miesto dodania služby. To sa určuje podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

„Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.“, píše sa v § 15 odseku 1.

Inými slovami, ak má váš obchodný partner sídlo napríklad v susednom Česku, tak mu vystavujete faktúru v režime prenesenej daňovej povinnosti. Aj v tomto prípade, samozrejme, podávate súhrnne výkazy. Ak dodávate službu nepodnikateľovi, resp. nezdaniteľnej osobe (pozn. napr. fyzickej osobe), tak faktúru vystavíte ako bežne (službu zdaňuje poskytovateľ služby, čiže vy). V tomto prípade nemusíte podávať súhrnný výkaz.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť. Rovnako vám dávame do pozornosti, že ak predávate špecifický druh tovaru alebo služby, môžu sa na vás sťahovať iné podmienky. V tomto prípade vám odporúčame, aby ste konzultovali vaše povinnosti s vašim účtovníkom.

Zdielať: