Spolu s podnikaním ruka v ruke idú aj povinnosti. Nedávno sme sa pozreli na problematiku daňových licencií, ktoré musia platiť právnické osoby a to bez ohľadu na to, či vygenerovali nejaký zisk alebo nie. Taktiež sme sa venovali téme odvodového zaťaženia živnostníkov. Dnes sa bližšie pozrieme na problematiku DPH a to konkrétne, kto sa musí stať platcom DPH a kedy. Nižšie si rozoberieme tie najčastejšie prípady.

Registráciu k DPH upravuje Zákon o DPH v § 4, § 7 a § 7a. Začnime ale postupne.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Platca DPH podľa § 4

Platcom DPH podľa § 4 sa môžete stať buď na základe dobrovoľnosti alebo povinnosti. Byť platcom DPH sa vo všeobecnosti oplatí tomu, kto obchodujete s platcami DPH. Dôvodom je, že keď nakupujete od platcu DPH nejaký tovar alebo službu, tak cena je navýšená o 20 %. Ako platca DPH môžete štát ale požiadať, aby vám DPH, ktorú ste uhradil, vrátil. Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že kúpite od platcu DPH službu za 1 200 €, z čoho 200 € je DPH. Týchto 200 €, ktoré ste uhradil, si následne môžete vyžiadať od štátu, aby vám ich vrátil. Druhým dychom ale treba doplniť, že ak predávate svoje služby a tovary neplatičom DPH, tak im budete musieť vystavovať už faktúry s DPH. Preto treba dobre zvážiť, či sa vám oplatí dobrovoľne registrovať sa ako platca DPH alebo nie.

Prejdime ale k situácii, kedy sa zo zákona musíte stať platcom DPH. V tomto prípade to závisí hlavne od dosiahnutých tržieb.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

„Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. To neplatí, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39,..“, je uvedené v Zákone DPH v § 4 v odseku 1.

To znamená, že povinnosť registrovať sa ako platca má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo na území SR alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a za posledných 12 mesiacov dosiahla tržby 49 790 eur a viac.

Žiadosť o platcu DPH musíte podať najneskôr do 20 dní po skončení mesiaca, v ktorom ste dosiahli potrebný obrat. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Pravidlá pre to, aby ste sa stali platcom DPH, platia rovnako pre právnické, tak aj fyzické osoby (pozn. napr. živnostníkov).

„Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 1 alebo odseku 2, je zdaniteľnou osobou podľa § 3, daňový úrad ju zaregistruje a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“); proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“, píše sa v zákona o DPH v § 4 odseku tri.

Pozn.: Od roku 2025 bude povinnosť registrovať sa za platcu DPH pri obrate od 50-tisíc eur za predchádzajúci rok. Resp. platcom DPH sa budete musieť stať odo dňa, keď v kalendárnom roku presiahne váš obrat 62 500 eur.

Platca DPH podľa § 7

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Čo to ale znamená? Nadobudnutie tovaru je zadefinované v § 11 zákona o DPH a pod týmto pojmom sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu Európskej únie.

Platca DPH podľa § 7a

Ak ste platcom podľa § 7a a naplníte literu podľa § 7, tak sa už nemusíte registrovať podľa § 7, lebo ste už platcom podľa písmena a. Prejdime ale teraz k tomu, kedy sa musíte stať platcom DPH podľa Zákona o DPH § 7 písmena a.

Povinnosť registrovať sa ako platca DPH podľa § 7a vám vzniká (pozn. ak už nie ste platcom podľa § 4) v dvoch situáciách. Prvou z nich je podľa odseku 1 § 7a, keď ste príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu Európskej únie, pri ktorej jej vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH. Druhou situáciou je, ak dodávate službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby v inom členskom štáte únie.

Dôležité je ale uviesť, že povinnosť registrovať sa podľa § 7a máte ešte predtým, ako prijmete, resp. dodáte službu.

Čo je to miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH?

Základom, aby ste určili miesto dodania služby, je určenie miesta podľa postavenia zákazníka t.j., kde má sídlo. Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že nakupujete reklamu z Facebooku (pozn.: spoločnosť sídli v Írsku) a vy máte sídlo v Slovenskej republike. V tomto prípade miestom dodania služby je Slovensko a vy máte povinnosť registrovať sa ako platca DPH podľa § 7a.

TIP: Pozrite sa, dokedy musíte štátu odviesť daň z DPH.

Kto môže požiadať o vrátenie DPH od štátu?

Možno sa teraz pýtate, že keď ste platcom DPH podľa § 7a, resp. §7, či môžete požiadať o vrátenie DPH. Bohužiaľ, nemôžete. O vrátenie DPH môže požiadať len osoba registrovaná pre daň podľa § 4 (resp.§ 4b zákona o DPH).

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: